Auditdienst Rijk

Uit Auditpedia
Article/Auditdienst-Rijk
Ga naar:navigatie, zoeken

Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk (ADR)

Auditdienst Rijk, door Ferry Timp

ADR in a nutshell

De Auditdienst Rijk (ADR) is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid en de Audit Autoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. We geven de controleverklaring af bij de diverse verantwoordingen van departementen, agentschappen of Europese fondsen. We leveren een proactieve bijdrage aan de kwaliteit van de Rijksoverheid door onderzoek te doen naar sturing, beheersing en verantwoording. De ADR werkt verspreid over alle ministeries om dichtbij de opdrachtgever te zijn. De medewerkers zijn daardoor dagelijks te vinden bij alle verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties in Nederland. Beheersmatig valt de ADR onder het Ministerie van Financiën.

Missie en visie

De Auditdienst Rijk is een organisatie die rijksbreed werkt. De ADR ondersteunt de Rijksoverheid door de ambtelijke top en politieke leiding pro-actief, snel, thema-gericht en actief te informeren over de uitkomsten van onderzoeken. De ADR is gesprekspartner op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken, verandertrajecten en het beheer van Europese geldstromen. De onderzoeksuitkomsten helpen onze opdrachtgevers verder en inspireren hen om van elkaar te leren.

De wereld verandert en de Rijksoverheid verandert mee. De Auditdienst Rijk blijft ontwikkelen om de kwaliteit van het werk te garanderen en de opdrachtgevers ook in de toekomst verder te helpen. De ADR wil de Rijksoverheid inspireren met de inzichten die voortvloeien uit de onderzoeken en de onafhankelijke oordelen en bevindingen die worden meegeven. De ADR probeert Rijksbreed opgedane best practices te delen en departementen met elkaar in verbinding te brengen om zo toegevoegde waarde te leveren.

Opbouw

De ADR is ingericht in een ‘account/sector-model’. Hieronder volgt kort welke sectoren er bij de ADR zijn.

Organogram ADR.png


De sectoren leveren de capaciteit en kwaliteit voor het uitvoeren van de opdrachten. Met name in de sectoren zijn medewerkers werkzaam die over een specialisme beschikken die breed in de ADR ingezet worden. Dit geeft de mogelijkheid om daar waar nodig over de kennis te kunnen beschikken. De collega’s bij de sectoren zijn niet verbonden aan een bepaald ministerie, maar voeren onderzoeken uit verspreid over de verschillende departementen. Zij werken hierin samen met de accounts die de verantwoordelijkheid dragen over de onderzoeken.

De audits van de ADR vinden plaats in vier sectoren en vijf accounts. De sector Financial Audit (FA) geeft controleverklaringen af bij de verantwoordingen van diverse departementen en agentschappen. Zoals het jaarverslag van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Auditrapport 2020 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rapport | Rijksoverheid.nl.

De sector Operational Audit (OA) voert onderzoek uit op verzoek van de ambtelijke top naar beleids- en bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid. Een voorbeeld van een rapport is het onderzoek ongeschreven regels op de werkvloer. Zie hiervoor link: Onderzoeksrapport ongeschreven regels ministerie van Financi_n_def.pdf (overheid.nl).

In de sector IT Audit (IT) is het onderscheid tussen wettelijke taak en vraaggestuurde onderzoeken. De wettelijke taak is voornamelijk gericht op financiële systemen zoals general IT controls. Een voorbeeld van een vraaggestuurd onderzoek is naar de informatiebeveiliging van het Donorregister Onderzoeksrapport-Informatiebeveiliging-Donorregister.pdf (overheid.nl).

Ook is de ADR aangewezen als audit autoriteit vanuit de Europese Commissie om controles uit te voeren op de subsidiegelden verstrekt vanuit de Europese Commissie. Deze controles worden uitgevoerd in de sector EU Audit (EU).

De accounts zijn ingedeeld naar onderzoeken per departement:

-       Account OCW / SZW / VWS

-       Account BZK / JenV

-       Account BZ / IenW

-       Account FIN / EZK / LNV

-       Account AZ / DEF

Locaties in Nederland:

De Auditdienst Rijk heeft kantoren op verschillende locaties in het land.

Locaties ADR.jpg


ADR openbaar

De Auditdienst Rijk werkt vanuit de rijksbrede beleidslijn voor de openbaarmaking van rapporten. De rapporten worden in principe binnen 6 weken na de ondertekening van de opdrachtgever openbaar gemaakt. Daarnaast publiceert het ministerie van Financiën ieder half jaar een overzicht van titels van rapporten die wij hebben uitgebracht. Uitzonderingen hiervoor zijn staatsgeheime onderzoeken.

De auditrapporten inclusief onze controleverklaringen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.