Sector Operational Audit

Uit Auditpedia
Article/Sector-Operational-Audit
Ga naar:navigatie, zoeken

Sector Operational Audit

Operational audit

De sector operational audit (OA) voert op vraaggestuurde basis onderzoeken uit binnen alle onderdelen van de Rijksoverheid. Vraaggestuurd is op verzoek van politieke of ambtelijke leiding van een ministerie. De verzoeken zijn divers; van een intern proces binnen een afdeling tot het in kaart brengen van de cultuur van een dienstonderdeel. De Rijksoverheid is voortdurende in beweging als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en daarmee samenhangende veranderingen in politieke prioriteiten.

De onderzoeken vinden plaats in een multidisciplinair perspectief over de bedrijfsvoering en de ADR geeft hierover een advies. Daarom heeft de sector OA deskundigen op gebied van verandermanagement, risicomanagement, systeeminterventies, programma- en projectmanagement. Zij hebben kennis van interne beheersing, in hoe organisaties hun doelen beter kunnen bereiken en het onderzoeken daarvan. Naast de kennis hebben de medewerkers een passende studieachtergrond zoals bestuurskunde eventueel aangevuld met de opleiding Register Operational Auditor (RO).

Management control auditing

Bij operational auditing gaat het om het onderzoeken van het proces van sturing en beheersing van organisaties en processen. Hierbij worden niet alleen de ‘harde’ procesmatige aspecten onder de loep, maar is er ook aandacht voor de zogenaamde ‘soft controls’ zoals: integriteit, organisatiecultuur, houding en gedrag, samenwerking en leren en ontwikkelen.

Van assurance provider naar insight provider

De audits van de sector OA zijn Rijksbreed wat inzicht biedt in onderwerpen die spelen over de grenzen van een ministerie heen en verbanden leggen. Internal Audit als vak beweegt zich van assurance provider naar insight provider en daar dragen operational auditors aan bij door handelingsperspectief te bieden aan opdrachtgevers.

Onderzoeksdomeinen

In de strategische auditagenda heeft de Auditdienst Rijk een aantal onderzoeksdomeinen opgenomen waar de ADR als organisatie leidend in is. In een aantal van deze domeinen speelt de sector OA een grotere rol. Onderdelen op de onderdelen interne beheersing, organisatie (governance) en beleid is de sector OA actief. Daarnaast zijn cultuur, houding en gedrag (‘soft controls’) belangrijke aspecten van de strategie om het verander- en absorptievermogen te versterken. Het hebben van kennis van menselijk gedrag en hoe dat gedrag effectief te beïnvloeden, is daarbij een essentiële voorwaarde om organisatieverandering te kunnen realiseren.

Een bestuurlijke inrichting met een juiste mix van beheersinstrumenten (soft en hard controls) draagt bij aan een goede werking van het (nieuwe) systeem. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers op dit terrein door onderzoek te doen naar bijvoorbeeld ketensamenwerking en de beheersing van decentraal belegde taken. Daarnaast voeren wij onderzoeken uit op het gebied van veranderprogramma’s, zoals naar de aansluiting van de aanpak van een veranderprogramma op de doelstelling, het absorptievermogen van uitvoeringsorganisaties, ongeschreven regels en de monitoring van gewenste veranderprocessen.

Vaktechnische thema’s

Om vaktechnische- en inhoudelijke kwaliteit te verhogen en kennisdeling en innovatie te bevorderen werkt de sector OA uit drie thema’s:

Verandermanagement

Vanuit de Auditdienst Rijk ondersteunt de sector OA de opdrachtgevers bij verandervraagstukken door het bieden van handelingsperspectief gebaseerd op onderzoeken en kennis en ervaring. Hiervoor zijn auditors die kennis dragen van succesvol veranderen en verandervraagstukken.

Programma- en projectmanagement

Het doel van het thema programma- en projectmanagement is om de kennis en auditervaring van programma- en projectmanagement bij elkaar te brengen, te verdiepen, te verbreden en deze in de praktijk toe te passen.

Vanuit de onafhankelijke rol van de ADR wordt aan opdrachtgevers een uitspraak gedaan over objecten in een programma. Dit draagt bij aan het succes van een programma en project. Verder toetst de sector OA periodiek de projectbeheersing van bepaalde projecten die een langere doorlooptijd hebben zoals de Joint Strike Fighter F34. Onderzoeken vinden niet enkel achteraf plaats maar kan ook bij het vormgeven van een project of tussentijds.

Netwerk facilitators ADR

Om de klant inzicht te geven in bepaalde processen maakt de ADR gebruik van facilitators. De facilitator is er om op neutrale wijze het proces te begeleiden, zodat de opdrachtgever en de deelnemers zich kunnen focussen op de inhoud. De facilitators kunnen verschillende soorten sessies begeleiden, zoals risico-sessies, dialoogsessies of brainstormsessies. Ook kunnen facilitators helpen met het ‘lean’ maken van een proces of het begeleiden van een ronde-tafel bijeenkomsten.