Fries

Uit Auditpedia
Ga naar:navigatie, zoeken

De tekst van de beroepseed in het Fries (Frysk) luidt als volgt:

‘Ik bin my der bewust fan dat ik as accountant hannelje yn it algemien belang.

Ik oefenje myn berop út mei in profesjoneel krityske ynstelling. Yn it útoefenjen fan myn berop as accountant lit ik my liede troch fûnemintele begjinsels fan yntegerens, objektivens, fakbekwamens en soarchfâldigens en fertroulikens.

Ik hâld my oan de wetten en regeljouwing dy't op myn berop fan tapassing binne. Myn profesjonaliteit bringt mei dat ik gjin hannelings ferrjochtsje dêr't ik fan wit of hear te witten dat dy it berop fan accountant yn diskredyt bringe kinne.

Sa wier helpe my God almachtich/dat ûnthjit ik/dat ferklearje ik.’ [1]

Referenties

[1]