Langetermijnwaardecreatie

Uit Auditpedia
Article/Langetermijnwaardecreatie
Ga naar:navigatie, zoeken

Langetermijnwaardecreatie

Door op lange termijn waarde te creëren voor alle stakeholders waarborgen organisaties hun continuïteit en sociale license to operate. Lange termijn waardecreatie is het nieuwe fundament van behoorlijk ondernemingsbestuur.

Lange termijn waardecreatie

Om als organisatie op lange termijn succesvol te zijn, dienen organisaties op lange termijn waarde te creëren. Alleen op die manier kunnen organisaties hun sociale license to operate behouden en hun continuïteit waarborgen.

Lange termijn waardecreatie betekent dat de organisatie op de lange termijn (langer dan 5 jaar) en voor de diverse bij de organisatie betrokken stakeholders waarde creëert door het eigen handelen. De organisatie houdt daarbij ook rekening met de gevolgen van het handelen van de organisatie in de productie- en waardeketen waar de organisatie onderdeel van is. Sturen op lange termijn waardecreatie is sinds 2016 als onderdeel van behoorlijk ondernemingsbestuur verankerd in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Definitie

Er bestaat nog geen algemeen geaccepteerde definitie van lange termijn waardecreatie. Lange termijn waardecreatie komt voort uit het Integrated Reporting Framework van de International Integrated Reporting Council, nu onderdeel van de Value Reporting Foundation.

Lange termijn waardecreatieproces

Het Integrated Reporting Framework definieert het lange termijn waardecreatieproces als het proces dat resulteert in toename, afname of transformatie van de zes kapitalen (financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal) die worden veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten en output. Dit proces wordt visueel als volgt weergegeven:

Lange termijn waardecreatiemodel

Historie

In het verleden bestond behoorlijk ondernemingsbestuur enkel uit het vergroten van aandeelhouderswaarde op de korte termijn. Dit is het best verwoord door Milton Friedman die in 1970 zei: The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits. Deze aandeelhoudersfocus is sinds het begin van de 21e eeuw langzaam veranderd.

De reden dat de Monitoring Commissie het thema van lange termijn waardecreatie centraal stelt, is dat naar het oordeel van de Commissie veel misstanden in het bedrijfsleven terug te voeren zijn op een gerichtheid op het behalen van winst op de korte termijn.

Een tweede door de Commissie genoemde reden is dat de snelle en disruptieve technologische ontwikkelingen en daarmee veranderende business modellen, van bestuurders vragen zich bewust te zijn van en te anticiperen op ontwikkelingen die veelal buiten de bestaande business scope van de onderneming liggen, maar wel relevant zijn voor de onderneming[1].

Maatschappelijke relevantie

Als gevolg van de focus op aandeelhouderswaarde is tot in de 21e eeuw de interne en externe verslaggeving van organisaties gericht geweest op de financiële prestaties van de organisatie. Door de nieuwe focus op lange termijn waardecreatie wordt de interne en externe verslaggeving van organisatie uitgebreid met andere relevante informatie voor investeerders en andere stakeholders van de organisatie.

Met name de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid leiden ertoe dat organisaties steeds meer (moeten) rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het bestuursverslag. Als gevolg daarvan is duurzaamheidsverslaggeving een geaccepteerd onderdeel van externe verslaggeving geworden, waarbij ook de accountant assurance kan verlenen.

Referentielijst

  1. Strikwerda, Hans (2018), Moreel kompas op de lange termijn, in: Goed Bestuur & Toezicht 2.