Toezicht op verslaggeving

Uit Auditpedia
Article/Autoriteit Financiële Markten/AFM:-Toezicht-op-verslaggeving
Ga naar:navigatie, zoeken

Toezicht op verslaggeving

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de gedragstoezichthouder op de financiële markten. In onderstaande bijdrage gaat de AFM dieper in op het toezicht van AFM op verslaggeving.

Waarom houdt de AFM toezicht op verslaggeving?

De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen is een belangrijke bron voor gebruikers die zich een oordeel willen vormen over de financiële positie en prestaties van een onderneming. Beursgenoteerde ondernemingen moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen, waarvan Nederland lidstaat van herkomst is, moet voldoen aan een aantal nationale wettelijke voorschriften, internationale verslaggevingsstandaarden en overige regelgeving.

Wij houden toezicht op de verslaggeving van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Die verslaggeving bestaat uit financiële en niet-financiële informatie. Ons toezicht is gestoeld op de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv). Deze wet is de enige civielrechtelijke toezichtwet bij de AFM. We hebben dan ook geen bestuursrechtelijke bevoegdheden; zo kunnen we geen boetes opleggen als we in de verslaggeving onjuistheden hebben vastgesteld. We kunnen die wel aanhangig maken bij de Ondernemingskamer, net als alle andere partijen in Nederland. Naast de Wtfv is ons toezicht gestoeld op regelgeving met betrekking tot niet-financiële informatie. Het besluit niet-financiële informatie (BNFI) is sinds boekjaar 2017 van kracht. Nieuwe regelgeving, zoals de ‘Corporate Sustainable Reporting Directive’ (CSRD), is op komst.

Waarop houden we toezicht?

In 2022, hebben we van zo’n 230 ondernemingen de verslaggeving onder ons toezicht staan. Verslaggeving betreft het jaarverslag en het halfjaarverslag. Veel van deze ondernemingen moeten de gepubliceerde verslaggeving ook bij de AFM deponeren. Toezicht daarop is geregeld in de Wet Financieel Toezicht (Wft), dit is wel bestuursrechtelijk. Een onderneming kan dus wel een boete krijgen voor het te laat deponeren van de verslaggeving. Met ingang van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021 moeten ondernemingen hun jaarverslaggeving deponeren in ESEF-formaat (voor de verplichting is een jaar uitstel verleend, ESEF mocht al wel een boekjaar eerder vrijwillig worden toegepast). De jaarverslaggeving is daarmee machine-to-machine leesbaar in iXBRL.

Hoe houden we toezicht?

Wij gebruiken verschillende instrumenten om bij te dragen aan betrouwbare en relevante verslaggeving van ondernemingen, zowel financieel als niet-financieel. We kennen ondernemingsspecifieke onderzoeken en thema-onderzoeken. Daarnaast ondersteunt het team toezicht verslaggeving ook andere teams binnen de AFM met hun kennis van de ondernemingen en verslaggevingskennis, zoals het toezicht op prospectussen en toezicht op accountantsorganisaties.

Bij ons ondernemingsspecifieke toezicht selecteren we jaarlijks een aantal ondernemingen op basis van verschillende risicomodellen, ad random selectie en rotatie. We analyseren de geselecteerde verslaggeving en kunnen vervolgens komen tot een ‘verzoek om nadere toelichting’: vragen aan de onderneming over de verslaggeving. Als de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord sturen we een afrondende brief. Mochten we met de onderneming afspraken hebben gemaakt over aanpassingen in de toekomstige verslaggeving, bevestigen we die in dezelfde brief. Er gaat een kopie van de brief naar de Raad van Commissarissen. Als we een materiële fout vastgesteld hebben sturen we een mededeling naar de onderneming. Dat is een formele brief (nogal juridisch in toonzetting) waarin we de onderneming van onze bevinding(-en) op de hoogte stellen. Materiële fouten moeten uiteraard in de toekomstige verslaggeving hersteld worden. We kunnen bij een mededeling de aanbeveling doen een persbericht uit te sturen om de (kapitaal-)markt binnen 10 werkdagen op de hoogte te stellen van de fout. Dit gebeurt in principe als de juiste informatie nog niet in de markt beschikbaar is. In het persbericht moet de onderneming aangeven hoe de verslaggeving er wel uit had moeten zien of, als dat niet mogelijk is binnen 10 werkdagen, dat de onderneming de fout in de aankomende verslaggeving zal corrigeren. Op eventuele persberichten van de onderneming na is het hele toezichtproces uitsluitend tussen de AFM en de onderneming: wij moeten dergelijke onderzoeken geheimhouden.

Enige voorbeelden van onderzoeken door het team verslaggeving van de AFM zijn:

-         Niet-financiële informatie: Gebruik en informatie niet-financiële aspecten in verslaggeving kan beter | feb | AFM Professionals (16 februari 2021)

-         Covid: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2020/november/rapport-effecten-coronacrisis-verslaggeving (24 november 2020)


-         Supply chain finance: AFM roept ondernemingen op tot meer transparantie over supply chain finance | jan | AFM Professionals (28 januari 2020)