Autoriteit Financiële Markten

Uit Auditpedia
Article/Autoriteit Financiële Markten
Ga naar:navigatie, zoeken

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM naast toezicht op accountantsorganisaties en verslaggeving, ook toezicht houdt op het gedrag van de financiële sectoren: lenen, sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen, kapitaalmarkten en asset management. Met het gedragstoezicht wil de AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Hierna volgt kort waar de AFM voor staat en wat de positie van de AFM als geheel is. Ook kun je in de verdiepende subartikelen meer lezen over het toezicht van AFM op accountantsorganisaties en verslaggeving.

Missie en uitgangspunt van toezicht AFM

We hebben de volgende missie: ‘De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland’.

Een belangrijk uitgangspunt van de toezichtwetgeving en van het toezicht zelf is dat de primaire verantwoordelijkheid voor goede naleving bij de marktpartijen zelf ligt. De primaire taak van de toezichthouder is toetsen of de marktpartijen de wet- en regelgeving goed naleven. Door middel van verschillende formele en informele toezichtinstrumenten oefenen we invloed uit op de markt. Daarnaast hebben we een signalerende en agenderende functie: is de wet- en regelgeving zo vormgegeven dat problemen in de markt kunnen worden aangepakt?

Positie en governance AFM

We zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met wettelijke taken en bevoegdheden en dragen onafhankelijk de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van het toezicht. Zo stellen we zelf onze prioriteiten voor het toezicht vast. We zijn een stichting met een bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht ziet toe op de wijze waarop ons bestuur haar taken verricht. De minister van Financiën benoemt het bestuur en de leden van de raad van toezicht. Daarnaast verleent de minister onder meer instemming op de begroting en de jaarrekening van de AFM.

Jaarlijks publiceren we een Agenda op onze website, waarin we vooruitkijken naar de belangrijkste prioriteiten en grootste uitdagingen voor het toezicht. Achteraf leggen we via het jaarverslag verantwoording af over onze activiteiten.

We werken samen met De Nederlandsche Bank (DNB) en met verschillende andere instellingen, zoals met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Belastingdienst.

Toezicht op accountantsorganisaties en verslaggeving

Met het toezicht op accountantsorganisaties en verslaggeving maken we ons er sterk voor dat ondernemingen zorgen voor betrouwbare en relevante verslaggeving voor belanghebbenden en blijven we de aanjager van de verhoging van de kwaliteit van wettelijke controles.